Problemen

Zonder probleem geen oplossing

Waterwindow header image
Waterwindow head image

Probleem

Achteruitgang ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Waterwindow head image

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Waterwindow head image

Probleem

Beperkte doorvaart watergang

Door obstakels in de watergang is er geen of beperkte doorvaart mogelijk.

Waterwindow head image

Probleem

Bodemdaling

Het verzakken van de bodem als gevolg van zetting of inklinking leidt tot overlast en/of schade.

Waterwindow head image

Probleem

Complexe handhaving

Het handhaven van milieu en water wet- en regelgeving is complex.

Waterwindow head image

Probleem

Data- en informatiebeveiliging

Betrouwbare Informatiebeveiliging is voorwaardelijk voor het goed functioneren van informatiesysteme...

Waterwindow head image

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Waterwindow head image

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Waterwindow head image

Probleem

Fluctuaties in waterpeil

Door verschillende weersomstandigheden kunnen fluctuaties in het waterniveau optreden.

Waterwindow head image

Probleem

Fluctuerend aanbod duurzame energie

Het aanbod van duurzame energie fluctueert door veranderende weersomstandigheden. Dit kan leiden tot...

Waterwindow head image

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is (te) weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Waterwindow head image

Probleem

Grondwateroverlast

Overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden.

Waterwindow head image

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Waterwindow head image

Probleem

Hoge kosten onderhoud watersysteem

Hoge kosten voor het onderhoud van het watersysteem.

Waterwindow head image

Probleem

Inefficiënt waterverbruik

De gebruikte hoeveelheid water is groter dan de voor het doel benodigde hoeveelheid water.

Waterwindow head image

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Waterwindow head image

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Waterwindow head image

Probleem

Lastige werkomstandigheden op open zee

Door extreem weer en omgevingsfactoren wordt het uitvoeren van werkzaamheden op zee bemoeilijkt.

Waterwindow head image

Probleem

Muskusratten

Muskusratten zorgen voor schade aan oevers en waterkeringen.

Waterwindow head image

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Waterwindow head image

Probleem

Ongewenste vegetatie

Er groeit ongewenste vegetatie in of rond de watergang.

Waterwindow head image

Probleem

Onvoldoende capaciteit riolering

De oplsagcapaciteit van de riolering is kleiner dan de hoeveelheid water die het moet transporteren.

Waterwindow head image

Probleem

Onvoldoende hergebruik grondstoffen

Als gevolg van de productie van producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd nee...

Waterwindow head image

Probleem

Onvoldoende toegang sanitaire voorzieningen

Mensen hebben beperkte/geen toegang tot sanitaire voorzieningen.

Waterwindow head image

Probleem

Onvoldoende vismigratie

De vrije migratie van vis wordt belemmerd.

Waterwindow head image

Probleem

Overgedimensioneerd riool

Onnodige afvoer van water leidt tot overdimensionering van riool en RWZI’s.

Waterwindow head image

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of do...

Waterwindow head image

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Waterwindow head image

Probleem

Tijdrovende en lastige rioleringsinspecties

Het inspecteren van de riolering is moeilijk en neemt zeer veel tijd in beslag.

Waterwindow head image

Probleem

Toename kosten beheer en onderhoud door droogte

Door langere perioden van droogte stijgen de kosten voor beheer en onderhoud in de publieke en priva...

Waterwindow head image

Probleem

Verminderde doorstroming

De doorstroming is verminderd door een vernauwing of blokkade.

Waterwindow head image

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf...

Waterwindow head image

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

Waterwindow head image

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Waterwindow head image

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Waterwindow head image

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

Feedback