Algemene gebruiksvoorwaarden WaterWindow

Waterwindow header image
Algemene gebruiksvoorwaarden WaterWindow

 

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1. Concepten
Field Trips: WaterWindow functionaliteit waarbij partijen worden doorverwezen naar een specifieke operationele omgeving om kennis te maken met de operationele werking van een onderling verbonden aantal Oplossingen.
Innovatie: Oplossing met een ontwikkelingsfase tussen 1 en 9.
Betrokken partij: Partij die betrokken is bij de ontwikkeling of uitvoering van de Oplossing, niet zijnde een Referent, Leverancier of Watermanager.
Bewezen oplossing: Oplossing met ontwikkelingsfase 10, die door een eindgebruiker wordt gebruikt in de primaire processen en een structureel operationele omgeving, deze eindgebruiker fungeert als de referent van de oplossing.
Referent: Eindgebruiker die met succes een Oplossing heeft toegepast in een structureel operationele omgeving, en dit kan en wil aanbevelen aan andere waterbeheerders. Een Referent is ook altijd een Solution Owner.
Oplossing: Een case op WaterWindow bestaande uit een specifiek probleem met de specifiek ontwikkelde oplossing.
Eigenaar van de Oplossing (Case Owner): De persoon die heeft ingestemd met de publicatie van een Oplossing op de Website, zoals verder beschreven onder de eerste alinea van Clausule 3.2.
Leverancier: Persoon, organisatie of bedrijf die een Oplossing kan leveren. De leverancier staat vermeld in een Oplossing.
Gebruiker: Persoon of partij die WaterWindow gebruikt, bijvoorbeeld door Oplossingen te bekijken of een service te gebruiken.
Bezoeken: WaterWindow functionaliteit waarbij partijen via de WaterWindow website één of meerdere bezichtigingen van een oplossing bij een derde partij kunnen boeken.
Ontwikkelagenda: WaterWindow functionaliteit waarbij partijen die geen oplossing voor hun probleem kunnen vinden een Ontwikkelvraag kunnen plaatsen.
Watermanager: Organisatie verantwoordelijk voor waterbeheer met betrekking tot een specifieke Oplossing. De waterbeheerder staat vermeld in de Oplossing.
Ontwikkelvraag: Item op de Ontwikkelagenda.
WaterWindow: WaterWindow BV.
Website: www.waterwindow.nl en www.waterwindow.org

2. Welkom bij WaterWindow
Welkom bij WaterWindow. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op elk gebruik van de websites WaterWindow.nl en WaterWindow.org (de Website), zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwaretoepassing, op alle diensten die door WaterWindow worden aangeboden en op alle overeenkomsten die WaterWindow aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
Door onze Website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. WaterWindow raadt iedereen die de Website of een van deze diensten (een Gebruiker) gebruikt aan om deze Gebruiksvoorwaarden van tevoren te lezen. WaterWindow kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

2.1. Aanvullende voorwaarden diverse diensten
Aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op diensten met betrekking tot de ontwikkeling van de Website en het gebruik van functionaliteiten zoals de Ontwikkelagenda, Excursies en Bezoeken. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en prevaleren als ze in strijd zijn met een of meer andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gerapporteerd op het moment dat u een dienst afneemt waarop deze aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

2.2. Privacy
Ons privacy beleid legt uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, inclusief ons gebruik van cookies, en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

2.3. Niet toegestaan gebruik van Website
Het is de Gebruiker niet toegestaan de contactgegevens vermeld in een Oplossing op de Website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of deze personen of instanties te benaderen voor het leveren van hun eigen producten en/of diensten.
De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en/of gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door de Gebruiker zonder voorafgaande toestemming van WaterWindow.
De database met Oplossingen heeft een databaserecht. Dit betekent onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel deel van de inhoud van de oplossingendatabase op te vragen en te hergebruiken en of herhaaldelijk en systematisch niet-substantiële delen van de inhoud van de databank op te vragen of te hergebruiken.

2.4. Geen garanties
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd aan uw verwachtingen zullen voldoen. Wij kunnen ook niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie op de Website is onder voorbehoud van spelfouten.
Deze site is door WaterWindow met de grootst mogelijke zorg gemaakt. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel WaterWindow zorgvuldigheid toedraagt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website, kan WaterWindow niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WaterWindow garandeert ook niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. WaterWindow wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.
WaterWindow geeft een overzicht van mogelijke oplossingen, WaterWindow garandeert niet dat de getoonde oplossingen een compleet overzicht geven van alle mogelijkheden.
Mocht een partij van mening zijn dat haar Oplossing ook getoond moet worden, dan kan deze partij haar eigen oplossing toevoegen en een verzoek tot publicatie indienen. Alle aangeboden content wordt door WaterWindow gecontroleerd op kwaliteit, authenticiteit en juistheid.
WaterWindow biedt een weergave van bestaande oplossingen in verschillende stadia van ontwikkeling. WaterWindow geeft geen voorkeur aan de ene oplossing boven de andere oplossing. WaterWindow ontvangt geen commissies van leveranciers voor de doelgerichte weergave van hun Oplossing op de Website.
De getoonde oplossingen zijn op een specifieke locatie uitgevoerd. De kenmerken en informatie die worden weergegeven, hebben betrekking op deze specifieke situatie, zijn gerelateerd aan hun tijd en locatie en zullen veranderen wanneer ze op een andere locatie worden toegepast. Aan de informatie in de Oplossing kunnen geen rechten worden ontleend. WaterWindow geeft geen garantie dat een Oplossing in een andere situatie zal werken dan specifiek beschreven in de Oplossing.

2.5. Rechten ontleend aan informatie
Aan de teksten op WaterWindow kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie op WaterWindow is op eigen risico en aansprakelijkheid is uitgesloten.
Locaties die worden weergegeven met oplossingen, excursies of bezoeken worden aangegeven door de eigenaren van de oplossing. Hoewel WaterWindow zorgvuldigheid in het werk stellen bij het samenstellen van de locaties, kan WaterWindow de juistheid ervan niet garanderen.

2.6. Vrijwaringen en beperkingen WaterWindow aansprakelijkheid
WaterWindow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WaterWindow is uitgegaan van door WaterWindow verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
WaterWindow sluit aansprakelijkheid uit, voor zover wettelijk toegestaan, voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
I. gebruik van de Website;
II. het aangaan van een overeenkomst op basis van de bij een Oplossing of item op de Ontwikkelagenda verstrekte informatie;
III. de aankoop van diensten van derden via de Website;
IV. het gebruik van oplossingen gevonden via WaterWindow;
V. de onbeschikbaarheid of niet veilige beschikbaarheid van de Website of delen daarvan;
VI. onjuiste informatie op de Website, of;
VII. wijzigingen in de diensten van WaterWindow of wijzigingen aan of op de Website.

2.7. Donaties
Wilt u of uw organisatie een financiële bijdrage leveren om de activiteiten van WaterWindow te ondersteunen, dan kan je dit doen in de vorm van een donatie. Het gedoneerde bedrag wordt toegevoegd aan onze algemene middelen.

2.8. Account
Je kan een account aanmaken op WaterWindow om meer informatie op de Website te bekijken. Dit account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.

2.9. Wijzigingen en annulering
Wijzigingen van uw gegevens of contractformulier kunnen worden gemeld via het contactformulier op de Website of via info@waterwindow.nl.

2.10. Vragen, suggesties en opmerkingen
Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kan je dit kenbaar maken via het contactformulier op de Website of via info@WaterWindow.nl. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden, in ieder geval binnen 4 werkdagen. Als we niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten we u weten binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

2.11. Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in lid 2 en op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn Nederlands recht van toepassing.

2.12. Intellectuele eigendom
WaterWindow behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

2.13. Links naar andere websites
Op WaterWindow vindt u links naar andere websites. WaterWindow is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees het privacybeleid, de disclaimer, de copyrightverklaring en eventuele algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

2.14. Wijziging
WaterWindow behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We zullen ons best doen om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt geïmplementeerd. Het wordt aanbevolen om periodiek te controleren of de op of via deze Website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze algemene voorwaarden, is gewijzigd.

3. Abonnementen
WaterWindow maakt gebruik van abonnementen die een gebruiker online toegang geven tot de functies van de Website en helpen bij problemen met betrekking tot het gebruik en de voorwaarden. Welke functies toegankelijk zijn, is afhankelijk van het gekozen abonnement.

3.1. Tarieven naargelang de capaciteit en de gebruiksvoordelen
De tarieven van de abonnementen zijn mede gebaseerd op het inzicht dat overheden het meeste voordeel hebben bij het gebruik van WaterWindow. Uitgangspunt is om de toegang tot participatie voor leveranciers zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat er zo min mogelijk belemmeringen zijn om oplossingen via het platform te delen.

3.2. Eindgebruikers
De abonnementstarieven voor eindgebruikers van de oplossingen zijn vastgesteld in overleg met de gebruikersgroepen die deel uitmaken van de abonnementen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voordelen die een gebruiker van het platform ervaart en met de financiële draagkracht van die gebruiker. Hierdoor zijn de kosten voor overheden hoger dan die voor bedrijven. Wij vragen grote overheidsorganisaties om een bijdrage van 15.000 Euro per jaar (WaterWindow abonnement ‘Premium Corporate Government’). Denk aan grote gemeenten, grote waterschappen, provincies en Directoraat-Generaal. We hebben grote programma’s nodig voor een bijdrage van € 6.500,- per jaar en de andere waterschappen. Kleinere overheden betalen een bijdrage op basis van hun capaciteit.

3.3. Bedrijven
De prijzen voor leveranciers uit het bedrijfsleven variëren van een bijdrage van € 1.500 per jaar voor een grote commerciële organisatie, € 1.000 voor kleine en middelgrote bedrijven, tot minder dan € 100 voor een kleine start-up. Gezien de lage abonnementsprijs voor start-ups is er geen echte financiële belemmering om deel te nemen. Door een financiële bijdrage te leveren, wordt het gebruik van het platform aangemoedigd. Gratis deelname is dus niet mogelijk.

4.1. Platform voor wateroplossingen
WaterWindow is een platform waar Solution Owners Oplossingen kunnen plaatsen en Gebruikers Oplossingen kunnen vinden. WaterWindow is niet betrokken bij een eventuele overeenkomst tussen een Solution Owner of Leverancier en Gebruiker. De Solution Owner of Leverancier en Gebruiker dienen zelfstandig contact met elkaar op te nemen en, indien gewenst, tot een overeenkomst te komen.

4.2. Voeg een oplossing toe
Een Case Owner is iedereen die een water- of klimaatgerelateerde oplossing heeft ontwikkeld (Leverancier) of heeft toegepast (Referent / Affected Party).
Een oplossing kan worden ingediend via een aanvraag bij WaterWindow-support. Voordat een oplossing kan worden toegevoegd, moet u zich eerst aanmelden.
Nadat u bent ingelogd, kan je een oplossing maken via de knop ‘oplossing toevoegen’. Tijdens het maken van een oplossing kan je de oplossing opslaan en weergeven als een concept. Wanneer een oplossing wordt opgeslagen als concept, kan deze op een later moment worden gewijzigd.
Door de oplossing op te slaan (opslaan als) als “Needs review” wordt uw oplossing ter beoordeling voorgelegd door Team WaterWindow. Door uw Oplossing op te slaan als “Needs review” gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verstrekt u WaterWindow een onherroepelijke, wereldwijde en gratis (al dan niet in geld) licentie, met het recht op sublicentie, voor het gebruik van de tekst en afbeelding(en) en gaat u akkoord met publicatie van de gegevens. WaterWindow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tekst om te voldoen aan de richtlijnen.
De afbeeldingen die worden toegevoegd, moeten auteursrechtelijk beschermd zijn (d.w.z.: moeten rechtenvrij zijn). Het is alleen toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken als dit geen afbreuk doet aan rechten van derden. U garandeert dat u voldoende rechten heeft om de afbeelding(en) te publiceren en WaterWindow te beschermen tegen eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen in dit verband. Het is ook niet toegestaan om afbeeldingen met logo’s of reclameboodschappen te plaatsen.
De oplossing wordt beoordeeld op de volgende punten:

WaterWindow behoudt de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de tekst nadat een oplossing is opgeslagen als “Moet worden beoordeeld”, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de inhoud en kwaliteitsrichtlijnen van WaterWindow. Na schriftelijke goedkeuring door WaterWindow en de eigenaar van de casus  (Case Owner) wordt de Oplossing gepubliceerd op WaterWindow. De Case Owner kan op elk moment wijzigingen in hun oplossingen doorgeven aan WaterWindow, ter overweging door WaterWindow.

4.3. Publicatieperiode
Gepubliceerde Oplossingen blijven op WaterWindow voor de periode van 1 jaar. Na deze periode wordt de Eigenaar van de Oplossing via e-mail op de hoogte gesteld als de gegevens nog correct zijn en de Oplossing kan worden verlengd. Elke verlenging is geldig voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, waarna de eigenaar van de Oplossing opnieuw op de hoogte wordt gesteld.
Als de eigenaar van de oplossing niet binnen de reactietijd van 3 weken reageert, wordt de oplossing offline gehaald. De oplossingsgegevens worden 3 maanden nadat de oplossing offline is gehaald, verwijderd. Als de eigenaar van de oplossing tussentijds reageert, kan de oplossing nog steeds online worden gezet.

4.4. Referent
WaterWindow maakt onderscheid tussen innovaties en bewezen oplossingen, met behulp van Technology Readiness Levels (TRLs),ook wel ontwikkelingsfasen genoemd. Een bewezen oplossing heeft een ontwikkelingsfase 10, innovaties hebben een ontwikkelingsfase tussen 1 en 9, afhankelijk van de mate van ontwikkeling. Toewijzing aan ontwikkelingsfase 10 kan alleen door een eindgebruiker worden verstrekt. Deze eindgebruiker moet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het probleem dat ten grondslag ligt aan de implementatie van een oplossing. Deze persoon fungeert vervolgens als de referent van de oplossingen zijn of haar naam en contactgegevens worden weergegeven met de oplossing. Deze eindgebruiker geeft aan dat hij de Oplossing heeft toegepast in zijn primaire proces en in een structureel operationele omgeving. Als geen enkele eindgebruiker de Oplossing structureel heeft toegepast, of als er geen eindgebruiker kan worden gevonden die referent wil zijn, is het niet mogelijk om het predicaat ‘bewezen’ toe te wijzen aan de Solution. In dat geval is fase 9 de hoogst mogelijke ontwikkelingsfase van de oplossing. WaterWindow is niet verantwoordelijk voor het vinden van een Referent.

4.5. Ontwikkelvraag in de Ontwikkelagenda
Wanneer er geen Oplossing voor een Probleem te vinden is, kunnen organisaties met een abonnement D of E een Ontwikkelvraag publiceren in de Ontwikkelagenda. Dit kan individueel of met medeprobleemhouder(s). Door een Ontwikkelvraag in te dienen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verstrekt u WaterWindow een onherroepelijke, wereldwijde en gratis (al dan niet in geld) licentie, met het recht op sublicentie, voor het gebruik van de tekst en afbeelding(en) en gaat u akkoord met publicatie van de gegevens en uw contactgegevens. WaterWindow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tekst om te voldoen aan de richtlijnen.
De afbeeldingen die worden toegevoegd, moeten auteursrechtelijk beschermd zijn (d.w.z.: moeten rechtenvrij zijn). Het is alleen toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken als dit geen afbreuk doet aan rechten van derden. U garandeert dat u voldoende rechten heeft om de afbeelding(en) te publiceren en WaterWindow te beschermen tegen eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen in dit verband. Het is ook niet toegestaan om afbeeldingen met logo’s of reclameboodschappen te plaatsen.
De oplossing wordt beoordeeld op de volgende punten:

WaterWindow behoudt de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de tekst nadat een Ontwikkelvraag is opgeslagen als “Needs review”, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de inhoud en kwaliteitsrichtlijnen van WaterWindow. Na schriftelijke goedkeuring door WaterWindow en de indiener van de Ontwikkelvraag wordt de Ontwikkelvraag gepubliceerd op WaterWindow.
WaterWindow garandeert niet dat een in de Ontwikkelagenda geplaatste Ontwikkelvraag wordt opgelost of beantwoord. WaterWindow wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot een aangeboden oplossing via de Ontwikkelagenda.

4.6. Disclaimer
Deze site is met zorg gemaakt door WaterWindow. We willen bezoekers zo goed mogelijk informeren. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en informatie die op de Website worden verstrekt. De uitvoering of het gebruik van een Oplossing of andere dienst is altijd en volledig voor eigen rekening en risico.
WaterWindow behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Laatst gewijzigd: 22 februari  2022.

Feedback