Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

60 resultaten gevonden

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Halfverharding-grastegels

Een grastegel is een rooster waarin gras is gezaaid en wat begaanbaar is voor voertuigen. Grastegels kunnen een grotere belasting hebben dan andere soorten…

Waterkering voldoet niet aan de eisen

Waterwindow card image

Oplossing

Dijkverlegging

De dijk wordt op een aantal plaatsen verlaagd zodat dit bij hoogwater kan overstromen. Hierdoor kan een waterstandsdaling van 35cm worden verwacht. Er wordt…

Overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

Dijkverbetering

Er is geen ruimte voor rivierverruiming, daarom is ervoor gekozen de dijk over een lengte van 940m op te hogen en te versterken.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Natuurlijke waterberging

Door het park op een natuurlijke manier te laten verzakken maar de omliggende huizen wel op te hogen kan er een waterberging worden gecreëerd…

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Waterwindow card image

Oplossing

Peilbeheer met vegetatiestuwen

Het waterschap heeft bij de herinrichting van de Pepinusbeek en de Putbeek gekozen voor vegetatiestuwen. De waterplanten in de beek zorgen voor opstuwing.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein (speeltuin) Vlaardingen

Het is een verlaagd plein waar het hemelwater uit de omliggende verharding in kan stromen door een gescheiden stelsel. Hierdoor is er op plekken…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein Vlaardingen

Het is een verlaagd plein waar hemelwater uit de omliggende verharding onder vrij verval instroomt. Het plein is volledig geasfalteerd.

Bergingstekort

Waterwindow card image

Oplossing

Watershells

Voor het creëren van grote ondergrondse waterberging kunnen Watershells gebruikt worden. De bovengrond blijft beschikbaar voor gebruik.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Waterdoorlatende verharding

Bij waterdoorlatende verharding kan het hemelwater direct in de bodem infiltreren zonder dat er verdere voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Infiltratieriool

Om extra berging te creëren en het extra water te behouden in de regio is het mogelijk om een infiltratieriool aan te leggen dat…

Overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden.

Waterwindow card image

Oplossing

Drainage riool

Voor het reguleren van grondwateroverlast kan een drainage riool worden toegepast. Hierdoor kan voldoende ontwateringsdiepte worden gecreëerd onder het bebouwde oppervlak.

WIS Award
2017

Rietschermen plaatsen tijdrovend en arbeidsintensief

Waterwindow card image

Oplossing

Rietschermzetter

De Rietschermzetter is een apparaat dat voortgetrokken wordt door een traktor en tegelijkertijd automatisch rietschermen plant. Hiermee kan er in anderhalf uur ongeveer 600…

Feedback