Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

60 resultaten gevonden

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Berminfiltratie

De weg wordt schuin aangelegd zodat het hemelwater naar de lager gelegen berm afstroomt.

Piping

Waterwindow card image

Oplossing

Mixed-in-Place (MIP) kwelscherm

Mixed-in-Place is een grondverbeteringstechniek waarbij de grond vermengd wordt met een bindmiddel zoals cement. Met behulp van deze techniek worden bij de Pleijdijk kwelschermen…

Fosfaatrijke baggerlaag

Waterwindow card image

Oplossing

MUDtrap

De MUDtrap is een serie speciaal gevormde opvangbakken die zwevende baggerdeeltjes afvangt voordat het op de waterbodem neerslaat. Deze deeltjes worden verpompt naar een…

Overmatige algenbloei

Waterwindow card image

Oplossing

IJzersuppletie in laagveenplassen

De hoeveelheid ijzer in de bodem wordt aangevuld, tot de natuurlijke verhouding met fosfor weer is hersteld. Hierbij wordt er geleidelijk twee jaar lang…

Ongewenste zoutindringing

Waterwindow card image

Oplossing

Innovatieve zoet-zoutscheiding

Bij deze oplossing wordt gebruik gemaakt van bellenschermtechnologie,met beluchtingskoppen die kleine belletjes maakt.

Slechte waterkwaliteit door overschot nutriënten.

Waterwindow card image

Oplossing

Doorspoeling voedselarmer water

Het inlaten van voedselarm water in het boezemsysteem zorgt ervoor dat het voedselrijke water uit het systeem gaat. De combinatie van lagere voedselrijkdom met…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Wadi

Een verlaagde groenzone waarin hemelwater kan worden geborgen maar ook kan infiltreren in de bodem.

Waterwindow card image

Oplossing

Halfverharding

Halfverharding kan worden gebruikt als parkeerplaats maar ook om meer infiltratiecapaciteit te creëeren. In dit geval is het toegepast om verslemping van de wadi…

Waterwindow card image

Oplossing

Betonnen buizen berging

De oplossing bestaat uit ondergrondse betonnen buizen die onder de parkeerplaatsen zijn gelegd. Hierdoor kan er extra berging worden gecreëerd.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Verbeterd gescheiden stelsel

Het lijkt veel op het gescheiden stelsel maar er is een duidelijk verschil. Er bevindt zich namelijk een "first flush" dit houdt in dat…

Hemelwateroverlast of overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

Kolkenleiding

De kolken langs de straat zijn aangesloten op het nabijgelegen oppervlaktewater door deze kolkenleiding, zonder dat het op het grote rioolstelsel is aangesloten. (Hemelwaterriool…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Afvoergoot

Het is een goot in het straatoppervlak waardoor hemelwater kan afstromen naar oppervlaktewater of het riool. Er zijn verschillende goten: molgoten, lijngoten en groene…

Feedback