Waterwindow header image

Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemene vragen

WaterWindow is voortgekomen uit de samenwerking tussen waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in het Big Data programma ‘Digitale Delta’. De betrokken partijen hebben besloten het platform zelfstandig verder te laten gaan. De werkmaatschappij WaterWindow (onderdeel Stichting WaterWindow) verzorgt nu hosting, beheer, onderhoud en exploitatie. Deze brede achtergrond én deelnemers aan WaterWindow maakt dit instrument zeer geschikt voor het delen van kennis en ervaringen op het gebied van beheer en  toegepaste innovatie.
GEBRUIKERS VAN OPLOSSINGEN

Professionals die verantwoordelijk zijn voor het wegnemen van water- en klimaatopgaven of problemen voor een gezonde ecosysteem en daarvoor oplossingen (her)gebruiken. Vaak zijn dit professionals in het publieke domein (gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, de rijksoverheid) en van organisaties waarvan water een belangrijk onderdeel uitmaakt van het productieproces (voedselindustrie, procesindustrie etc.)

 • Zodat snel een oplossing passende gevonden kan worden voor een actuele opgave of probleem.
 • Zodat duidelijk is of en wanneer een oplossing echt functioneert.
TOELEVERANCIERS VAN OPLOSSINGEN

Organisaties die oplossingen ontwikkelen en/of aanbieden. Dit zijn zowel bedrijven als onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Grote ondernemingen, MKB, startups.

 • Zodat een oplossing gevonden wordt bij het probleem waar het voor gemaakt is en de waardering krijgt die het verdient.
BELEIDSMAKERS EN KENNISWERKERS
 • Zodat  duidelijk is welke oplossingen er beschikbaar zijn voor de realisatie van een beleid,  wat daarin de omgevingsvariabelen zijn, welke risico’s   zich mogelijk voordoen  en  wat er echt helpt bij het ontwikkelen van eigentijdse voorstellen en beleidskaders. Bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, project en programmamedewerkers.
ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN.

Onderwijs- en onderzoekinstellingen die zich richten op het ontwikkelen en overbrengen van aan gezonde ecosystemen gerelateerde kennisproducten aan- en met young professionals.

 • Zodat (toegepast) onderzoek vroeg aansluiting vindt bij de gebruikers van oplossingen.
 • Zodat young professionals weten wat er in de praktijk gebeurt en zich op een vakgebied kunnen oriënteren.
NGO’S

Alle organisaties die niet onder een overheid vallen, niet commercieel zijn (non-profit) en een maatschappelijk doel nastreven.

 • Zodat relaties tussen ideële of  maatschappelijke   doelen en de praktijk kunnen worden gelegd.
KENNIS- EN INNOVATIEVERSNELLERS

Organisaties die de ontwikkeling van een oplossing of de daartoe benodigde kennis versnellen terwijl zij zelf geen eigenaar zijn van de oplossing of deze in een operationele situatie toepassen.

 • Zodat  duidelijk is welke oplossingen al beschikbaar of in ontwikkeling zijn en het voorkomen kan worden dat een oplossing tweemaal wordt ontwikkeld.
 • Zodat er verder kan worden gebouwd op bestaande oplossingen die al gedeeltelijk ontwikkeld zijn. 
WAARDE TOEVOEGENDE ORGANISATIES

Organisaties die waarde aan een oplossing toevoegen door het hergebruik hiervan aan te moedigen of hierin te investeren.

 1. Instanties die Nederlandse oplossingen zoeken voor exportdoeleinden
 2. Vastgoed projectontwikkelaars
 3. Bewonerscollectieven – VvE’s
 • Zodat ook vanuit andere belangen gewerkt kan worden aan een gezonde stad of ander ecosysteem. 

Werkwijze

WaterWindow is  zo ontwikkeld dat je alleen maar kennis hoeft te hebben van de kenmerken van jouw opgave op probleem. je kan op twee manier zoeken:
A.  Via themakeuze
– Selecteer op de homepage of in de header het thema dat bij jouw opgave of probleem past.

B. Via het zoekvenster.
– Type de naam van de gewenste oplossing  of van het probleem dat je  ondervindt  in het zoekscherm  onder de tekst  ‘Vind je oplossing’ in de header. (bijvoorbeeld ‘Wateroverlast). 

Na de  vorige stappen ben je automatisch uitgekomen op de  pagina ‘Oplossingen’. 
– Selecteer in de kenmerken van jouw opgave of probleem in het linker filtermenu.   Elke keer als je een filter aanklinkt zal de hoeveelheid  oplossingen dat aan de rechterzijde in de etalage worden getoond in aantal afnemen.  Als je alle filters hebt aangeklikt  blijven er alleen nog oplossingen over die bij jouw opgave passen.

Een oplossing kiezen
– de getoonde oplossingen in de kaartjes geven een snelle indicatie van hun aard en toepassing.  
Aan de rechteronderkant van een case geeft een icoontje weer of een oplossing al ergens structureel in een operationele situatie wordt gebruikt (bewezen) of dat deze nog in ontwikkeling is. (innovatie). Als hij nog in ontwikkeling is weet je in elk geval dat er nog aan gesleuteld moet worden en dat de oplossing zodoende niet direct kan worden toegepast. 

Het maken van een keuze voor jouw situatie kan jij natuurlijk alleen zelf doen.   Om de keuze  voor jou te vergemakkelijken  hebben wij de belangrijkste informatie in een factsheet gepresenteerd.  Op basis van deze informatie kan jij je eerste keuze maken: selectie van de  oplossing die je verder wilt onderzoeken als kansrijke oplossing voor jouw probleem.

Als je op WaterWindow geen oplossing voor je opgave of probleem hebt gevonden kan jij, als probleemhouder,  jouw vraag stellen op de pagina ‘Uitdagingen’. Hierdoor kunnen toeleveranciers, innovators  of kennisinstituten van deze vraag kennisnemen en gezamenlijk met  jou een oplossing ontwikkelen.

Hiertoe moet je jouw vraag bij  WaterWindow indienen.
In dit geval gaan wij, vanzelfsprekend met jouw instemming, bij andere gebruikers informeren of zij dezelfde vraag hebben en bereid zijn om gezamenlijk een oplossing te laten  ontwikkelen. 

Vervolgens kan een gezamenlijk geformuleerde vraag worden gepubliceerd. 
Zo bereik je samen  meer bereiken tegen minder inspanning(en) en wellicht zelfs in een kleiner tijdbestek.

Abonnementen

In het algemeen geldt dat de cases op WaterWindow je meenemen  naar de praktijk van alledag om te begrijpen hoe oplossingen werken (en waarom zij soms niet werken).
Als abonnee krijg je relmatig nieuws dat je moet weten: analyses en rapportages, een speciale nieuwsbrief, exclusieve digitale evenementen en toegang tot vele eerder gepubliceerde cases. Verder zijn er voor de verschillende soorten gebruikers weer andere unieke voordelen om een abonnement af te sluiten. Deze kan zijn per gebruikersgroep op een eigen gerubriceerd. 

Een abonnement wordt uitgegeven aan een organisatie (bedrijfsabonnementen) of aan een individueel persoon.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

De hoogte van de abonnementsprijzen komt overeen met de voordelen die de appstore biedt en met de financiële draagkracht van de gebruiker.
Leidend principe is dat de hoogte van de abonnementstarief niet belemmerend mag zijn voor het via de appstore delen van oplossingen.

Ja, we bieden kortingen op WaterWindow voor bepaalde personen en organisaties.
Neem contact met ons op om te weten of u in aanmerking komt.

Eigenschappen

 1. WaterWindow is volledig ‘agile’ ontwikkeld, gericht op de gebruiker in dagelijkse operationele situaties.
 2. WaterWindow is volledig gericht op het verbinden van actuele problemen aan oplossingen. Om een oplossing te vinden moet kennis beschikbaar zijn over het probleem, en niet over de oplossing.

 Alleen gebruikers die een oplossing structureel in een operationele situaties gebruiken krijgen het predicaat ‘referent’.

Ale een oplossing structureel in een operationele situatie wordt gebruikt (om risico’s weg te nemen) krijgt een oplossing het predicaat ‘bewezen’. Alleen een referent mag een oplossing als ‘bewezen’ aanmerken.

Alle bewezen oplossingen zijn voorzien van een referentie van een overheidsinstantie die waardering en inzicht geeft in de ervaringen met een oplossing (product of dienst) in een praktische situatie zijn opgedaan. Hierdoor ontstaat zekerheid over de werking van een toepassing.

 Oplossingen zijn alleen vindbaar in relatie tot het probleem waartoe het is ontwikkeld. De gegevens van een alle betrokken partijen zijn aan de oplossing verbonden en niet andersom.

WaterWindow is volledig gericht op het verbinden van actuele problemen aan oplossingen. Bije elke ‘bewezen’ oplossing  worden de NAW-gegevens  van de gebruiker van de oplossing getoond. Door individueel contact tussen  vakgenoten (peer-review) kan informatie over de toepasbaarheid van een oplossing worden uitgewisseld.  Bijvoorbeeld over de mate van integraliteit waarin de oplossing in zijn omgeving functioneert over over implementatie risico’s.

Door bestaande oplossingen vindbaar door deze te koppelen aan het probleem waarvoor het is ontwikkeld ontstaat overzicht én inzicht in de bestaande oplossingen voor hetzelfde probleem. 

Helpdesk / customer service

Je kan ons uiteraard per e-mail bereiken via info@waterwindow.nl. We beantwoorden mails op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur en proberen u binnen enkele uren te beantwoorden. Heeft u een spoedvraag? Vermeld dat dan in het onderwerp van uw e-mail.

Feedback