Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Wateroverlast en watertekort

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Klimaatverandering zorgt voor hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers. Wateroverlast en hittestress komen tegelijkertijd door een toename van verhard oppervlak steeds vaker voor. Ook de impact van droogtes neemt toe, omdat hemelwater onvoldoende geïnfiltreerd wordt wat kan leiden tot dalende grondwaterpeilen en/of verzilting.

Oplossing

Urban Rainshell

De Urban Rainshell is een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Het systeem buffert piekbuien en zuivert afstromend (weg)water om het veilig te kunnen infiltreren.

Voordelen

 • Pakt zowel wateroverlast, hittestress en droogte aan.
 • Simpel, robuust en onderhoudsarm.
 • Geen ruimteverlies door ondergrondse toepassing.
 • Toe te passen onder parken, pleinen, parkeerplaatsen, maar ook binnen het weglichaam onder belasting van verkeer waar minder beperkingen zijn door kabels en leidingen.
 • Gebruik van natuurlijke, hernieuwbaar en circulaire materialen (zo min mogelijk plastic in de grond).
 • De toegepaste materialen zijn CO2 bindend.
 • Zuivert afstromend wegwater tot binnen het infiltratiebesluit bodembescherming, waardoor veilige infiltratie mogelijk is (ook in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden)

Bezichtiging

De WaterStraat is een testomgeving waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken aan praktisch toepasbare manieren om de stad toekomstbestendig te maken.

Deze bezichtiging boeken

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
 3. Omgevingstype Natuurgebied, Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater, Grondwater