Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Waterbalans in stedelijk gebied

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Stedelijke gebieden worden steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van hevige regenval en gebrek aan retentie capaciteit, evenals watertekort, hittestress en dalende grondwaterstanden gedurende lange periodes van droogte.

Oplossing

Bluebloqs rainwater harvesting system

Bluebloqs biedt gemeentes en gebiedsmanagers en waterbedrijven een duurzame oplossing bieden om regen-, grond en oppervlaktewater in stedelijk gebied te verbinden en efficient te beheren zodat het een positieve bijdrage levert aan de waterbalans (vraag/aanbod) en ruimtelijke kwaliteit in de stad. Bluebloqs lost waterafvoer en -toevoer op door gebruik te maken van de ondergrond. Afstromend hemelwater van daken en straten wordt verzameld, gezuiverd door middel van biofilters en opgeslagen in de ondergrond. Het opgeslagen water kan vervolgens worden teruggewonnen voor verschillende doeleinden, zoals irrigatie, koeling, verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit of actief grondwaterbeheer. Bluebloqs kan worden toegepast in nieuwe ontwikkelingen en herbestemming van sportvelden, industrieterreinen, pleinen en woonwijken.

Voordelen

 • Compact en schaalbaar
 • Zichtbaar en aanpasbaar
 • Nieuwe bron van zoetwatervoorziening
 • Dankzij het gebruik van vezelversterkt hogesterktebeton en een geoptimaliseerde vorm met ribben voldoet de goot aan de zwaarste verkeersklasse. Dit maakt het mogelijk de goten handmatig en snel te installeren.

Slimme combinatie

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Ja
 3. Omgaan met langdurige droogte Ja
 4. Bodemdaling beperken Ja
 5. Vergroten biodiversiteit Ja
 6. CO2-reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater
 5. Schaalniveau Straat
 6. Project periode 1-3 jaar