Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Verschillende belangen bij dijkversterking

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De Diefdijklinie beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen het water dat bij een dijkdoorbraak in Gelderland uit de Betuwe of Tieler- en Culemborgerwaarden zou stromen. De Diefdijk was niet overal stabiel genoeg en moest daarom versterkt worden. Daarnaast wilden het Rijk en de provincie enkele historische elementen van de dijk, zoals forten en loopgraven, restaureren en beschouwden omwonenden de Diefdijk als verkeersonveilig. De verschillende belangen stonden een eenduidig beheer en beleid in de weg en werkten kostbare deeltrajecten in de hand.

Oplossing

Integrale omgevingsaanpak bij Dijkversterking Diefdijklinie

Bij versterking van de Diefdijklinie is gekozen voor een integrale gebiedsopgave. Dit houdt in dat men in het begin is samengekomen met gebiedspartners en burgers. Op deze manier ontstaat er draagvlak onder de bevolking. Door alle belangen samen te voegen in één plan met één uitvoerder ontstaat er een kostenbesparing.

Voordelen

  • Kostenbeparing door integrale aanpak
  • Draagvlak onder de burgers

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016