Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Natuurwaarden onvoldoende

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

In de Nederlandse stromende wateren staat traditioneel waterveiligheid voorop; de watergangen zijn ontworpen op het creëren van hydraulica en optimale afvoer. Door deze benadering zijn de Nederlandse beken op ecologische gebied arm, waardoor de KRW-doelstellingen niet worden gehaald. Ook ontstaat bij heftige regenbuien, door de goede afvoer, een piekafvoer op de boezem of rivier. Dit heeft wateroverlast als gevolg.

Oplossing

Bouwen met Natuur

Bij Bouwen met Natuur is de essentie dat de natuur het werk doet en niet de waterbeheerder. Bouwen met Natuur in beken heeft als doel om de hydrologische situatie en natuurwaarden van beekdalen te herstellen en te verbeteren, een aantrekkelijke omgeving te bieden voor recreanten en cultuurhistorische waarden te behouden. 

Voordelen

  • De natuur wordt geen kunstmatig watersysteem.
  • Het is goedkoper omdat onderhouds- en beheerskosten minder zijn.
  • Kaderrichtlijn Water doelen worden beter behaald.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016