Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Inpassing hoge resolutiemodellering in ruimtelijke planprocessen

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Het waterschap heeft een adviesrol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door de doorgaans beperkte schaal van ruimtelijke ontwikkelingen is het lastig om water op een goede manier ruimtelijk in te passen. Bovendien vraagt klimaatadaptatie om een meeromvattend en integraal advies. De mogelijkheden van hoge resolutiemodellering om een optimaal locatiespecifiek advies aan ontwerpers, gebiedsontwikkelaars en gemeenten te geven zijn veelbelovend, maar worden nog onvoldoende benut.

Oplossing

Post NBW Watersysteemanalyse

Vergroting van gebruiksmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid van hoge resolutiemodellering ter vergroting van de toepassing van 3Di bij het opstellen van watersysteemanalyses en het adviseren van gebiedspartijen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Voordelen

  • Groter detail bij berekeningen van het watersysteem en meer interactieve mogelijkheden voor uitvoering van berekeningen, verwevenheid van ontwerpen en rekenen (Tekenen en Rekenen)
  • Door identificatie van (meekoppel)kansen in de buitenruimte worden win-win situaties met lopende ontwikkelingen bereikt.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland