Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Hemelwateroverlast en verzilting in de stad

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. De noodzakelijke ruimte om water te bergen is echter schaars door andere bovengrondse functies. Een alternatieve manier om het neerslagoverschot ondergronds op te slaan biedt hier uitkomst voor de lokale wateroverlast in dit gebied. Hier wordt meegelift (kans gepakt) op een verduurzamingsprincipe waarbij het ondergronds opgeslagen neerslag wordt hergebruikt.

Oplossing

Urban Waterbuffer

De Urban Waterbuffer is een ruimtelijk inpasbaar concept dat regenwater opvangt, zuivert, en opslaat (bergt) in de ondergrond.

Neerslag(overschot) wordt opgevangen en getransporteerd naar een ondiepe kratjesberging onder maaiveld. Van hier uit wordt het water langzaam in de bodem geïnfiltreerd. Dit creëert een zoetwaterbel in de ondergrond, die mede brakke kwel kan tegen gaan. Vanuit deze bel wordt het water weer opgepompt voor hergebruik. Op deze locatie is dat het voetbalstadion Sparta, die dit water gebruikt voor het besproeien van zijn kunstgrasveld. Voorheen gebruikte Sparta hiervoor leidingwater.

Urban Water Buffer

Voordelen

 • Gaat zowel hemelwateroverlast tegen, als verzilting en verdroging.
 • Circulair door het benutten van het opgeslagen water voor voorzieningen in de omgeving.
 • Minimaal gebruik van drinkwater voor irrigatie van de omgeving.
 • Biedt kansen voor het uitbreiden van stedelijk groen en daarmee ook de verkoeling.
 • Maakt infiltratie mogelijk in gebieden met hoge grondwaterstand en/of klei-/veenlagen aan maaiveld.

Vergezicht

Doe meer met waterbeheer

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Voldoen normering indundatie

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 3-12 maanden
 6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland