Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Voor de stad Delft is het reguleren en zo constant mogelijk houden van de grondwaterstand erg belangrijk. Als dit niet gebeurt treedt inklinking van de veenbodem op. Een andere opgave voor de stad is het creëren van waterbergingen om de stad klimaatbestendig te maken. Hierbij zijn waterbergingen gecreëerd onder wegen waarbij, om te voorkomen dat de weg zijn draagkracht verliest, het water niet kan infiltreren. Echter, daardoor treedt, met name in de zomer, inklinking op. 

Oplossing

Aquaflow met infiltratiesleuven

Om te voorkomen dat inklinking optreedt en tegelijkertijd waterberging te creëren wordt een waterbergende weg (de Aquaflow) uitgevoerd met infiltratiesleuven. De buitenzijden van het Aquaflow systeem, waar de verkeersbelasting lager is, worden voorzien van een diepere sleuf. Onder de rijbaan blijft het weglichaam droog door het waterdichte folie, de sleuven kunnen echter wel infiltreren en zorgen tevens voor drainage en horizontaal transport van het hemelwater naar een overloopput met debietbeperking.

Aqualfow

Voordelen

 • De weg kan op de gebruikelijke wijze worden onderhouden.
 • Betere grondwaterregulering.
 • 90% van hemelwater blijft in gebied.
 • Afvoervertraging van enkele uren bij extreme buien.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Nee
 3. Omgaan met langdurige droogte Nee
 4. Bodemdaling beperken Ja

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Het omgaan met risico’s

Innoveren en vernieuwen betekent risico’s nemen en de bereidheid om deze risico’s te aanvaarden.

Risico aversie

Vanwege de risico’s die hieraan verbonden zijn, zijn overheden terughoudend met het omarmen van nog niet bewezen oplossingen. Vaak zijn deze organisaties gefocust op de bekendheid van het product en daarmee de resultaten uit onderzoeken en/of pilots.

Succesfactor

Bekendheid boekt resultaat

De aquaflow met infiltratiesleuven is een variant van de al bestaande aquaflow weg. Dit betekent dat deze innovatie draagvlak heeft door zijn bekendheid en goede resultaten. De variant is bedacht door de gemeente Delft en in ontwikkeling gebracht door het al bestaande bedrijf Aquaflow. Het Aquaflowsysteem heeft in de eerste jaren van zijn ontstaan veel aanpassingen ondergaan.

Werkwijze

Het hebben van een opdrachtgever gecombineerd met het al bestaande draagvlak bij de gebruiker heeft ertoe geleid dat er geïnvesteerd werd in het aanleggen van deze innovatie.

Succesvoorwaarden

 1. Het hebben van een bij de gebruiker bekend basisproduct.
 2. Het snel kunnen aanpassen van de oplossing. De praktijk vraagt om varianten (improvisatie).

Contact

Meer weten: neem contact op met de toeleverancier.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 0-3 maanden