Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Fluctuaties in waterpeil

Innovatief
Print Email

Probleem

Fluctuaties in waterpeil

Door verschillende weersomstandigheden kunnen fluctuaties in het waterniveau optreden. In het IJsselmeergebied wordt in de toekomst met het huidige peilbeheer wateroverlast en watertekort verwacht. Door de klimaatsverandering stijgt het waterpeil en daalt de bodem. Hierdoor kan in de toekomst wateroverlast ontstaan. Daarnaast nemen de droge periodes ook toe, waardoor er minder schoon zoet water voorradig is en watertekort kan optreden.

Oplossing

Achteroevers

Achteroever is een binnendijkse waterberging in een gebied van circa 16ha met een flexibel peilbeheer die geïntegreerd wordt met economische en maatschappelijke functies. Door te experimenteren met verschillende waterstanden wordt gekeken naar manieren hoe we om kunnen gaan met waterveiligheid, watertekorten en schoon water in en om het IJsselmeer.

Achteroevers

Voordelen

  • Multifunctioneel ruimtegebruik door het combineren van waterberging, waterzuivering, natuur, landschap en recreatie.
  • Er wordt invulling gegeven aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
  • Een bestaand gronddepot wordt vanuit de dijkversterking opgeruimd.
  • Er ontstaat een paaiplaats voor vissen uit het IJsselmeer.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar