Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Eutrofiëring

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Door afstervend organisch materiaal in combinatie met de aanvoer van sediment bovenstrooms slibben watergangen op plaatsen waar het water langzaam stroomt dicht. De ontstane baggerlaag zorgt voor een verkleining van de hydraulische capaciteit. Daarnaast is de bagger (organisch materiaal en fijn sediment) erg fosfaatrijk waardoor eutrofiëring van watergangen plaatsvindt.

Oplossing

MUDtrap

De MUDtrap is een serie speciaal gevormde opvangbakken die zwevende baggerdeeltjes afvangt voordat het op de waterbodem neerslaat. Deze deeltjes worden verpompt naar een slibontwateringscontainer aan de oever. Deze filtert het slib en het water stroomt terug naar de beek.

MUDtrap afvangen zwevende baggerdeeltjes tegen eutrofiering

Voordelen

  • Er hoeft niet meer periodiek gebaggerd te worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar