Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Bodemdaling en tekort aan waterberging bij piekbuien

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Drainage en ontwatering van veengraslanden zorgen voor goede omstandigheden voor de landbouw, maar op lange duur daalt het maaiveld door klink en oxidatie. In Friese polders speelt dit probleem op grote schaal. Daarnaast is er in veengraslanden weinig ruimte voor het vasthouden en bergen van water en is er in de lente en zomer verdroging.

Het watersysteem in de Friese polders voldoet vaak niet aan de richtlijnen van het KRW wat betreft waterkwaliteit en visstand.

Oplossing

Better Wetter voor ecologie en economie

Better Wetter maakt letterlijk werk van regionale klimaatadaptatie. In het programma wordt gezocht naar combinaties van land- en watergebruik die het mogelijk maken om op grotere schaal flexibel peilbeheer te introduceren. Dat maakt het mogelijk meer hemelwater vast te houden en te bergen. Hiermee kan droogte worden voorkomen en dankzij hogere peilen kan bodemdaling in veenweidegebieden worden gestopt. Daarnaast liggen er kansen voor lokale economie en werkgelegenheid, bijvoorbeeld via teelt van natte gewassen, ecologische visserij en slimme vormen van toerisme in waterrijke gebieden.

voorbeeld flexibel peilbeheer

Voordelen

 • Meer berging bij piekbuien
 • Revitalisatie van het ecosysteem door een flexibel waterpeil
 • Nieuwe kansen voor agrariërs, lokale ondernemers en toerisme

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Bodemdaling beperken Ja
 3. Vergroten biodiversiteit Ja
 4. CO2-reductie Ja
 5. Fijnstof reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Waterkwantiteit
 2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
 4. Watertype Oppervlaktewater
 5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016